Vlada FBiH

panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vlada FBiH

Post by panzer »

Eto prijedlog je objavljen

30 miliona iz prošle godine i 40 miliona u ovoj godini. To bi bilo oko 1,1 KM dividende od telekoma.

https://drive.google.com/file/d/1mKeXk9 ... Zis4_/view

https://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/m ... 02022-2026
brzi
Posts: 2467
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Vlada FBiH

Post by brzi »

Vlada ima 57 miliona dionica, to je oko 1,22 KM, Ako ne računaju neku dobit iz Aerodroma Sarajevo.
montypython
Posts: 3826
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Vlada FBiH

Post by montypython »

To je strana 9 priloženog pdfa, ako se ne varam.
montypython
Posts: 3826
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Vlada FBiH

Post by montypython »

Truba wrote: 23 Jan 2024, 11:03 ajd što mene lažete ali zašto sebe hahaha
Evo odgovor da li se lažemo stigao je brzo.

Inače da li mislite da je potpuno isključeno da se dio ovih 70 m podijeli i iz akumulirane dobiti EP BiH bez obzira što će biti godišnji gubitak za '23? Nešto mi puno 70 m iz samog Telecoma. Pitam za Trubu, volio bih više da on napokon dobije tu dividendu nego ja.
Sitna buranija
Posts: 2002
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vlada FBiH

Post by Sitna buranija »

Moguće da bude iz BHT dvije dividende po 0,551 (za 2022. i 2023.) i dividenda iz EPBiH za one subvencije za 2022. godinu što nisu isplatili 0,1547 KM plus subvencije iz 2023. godine nekih 0,07-0,08 KM. To bi taman bilo oko 70 mio KM...
Truba
Posts: 349
Joined: 31 May 2023, 09:24

Re: Vlada FBiH

Post by Truba »

panzer wrote: 23 Jan 2024, 12:27 Američki sistem je uvijek bio rigidan. Treba naći mjeru.

Ovo što rade sa entitetskim budžetom za 2024. nije ništa drugo nego prizemni populizam. Ne treba tu tražiti ništa sa sakrivenim ciljem jer nema ništa osim prizemnih pobuda. Za drugo i nisu sposobni.
Vi ste samo ljubomorni
Sitna buranija
Posts: 2002
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vlada FBiH

Post by Sitna buranija »

Zaboravih napomenuti vezano za ovu moguću dividendu. Dakle, biće moguća samo ukoliko Truba proda svoje dionice :lol: Zato, ostaje onaj moj prijedlog da se utalimo i da Trubi "platimo" samo da proda dionice :lol:
Truba
Posts: 349
Joined: 31 May 2023, 09:24

Re: Vlada FBiH

Post by Truba »

Prodajem po mnogo skupljoj tarifi hihi
beka26
Posts: 810
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Vlada FBiH

Post by beka26 »

. NEZVANIČNO POTVRĐENO
8
Pravosnažna presuda u predmetu Respiratori: Novalić, Solak i Hodžić idu u zatvor
Ima njih još za zatvora koliko hoćeš, ne samo ovi...
Da se mene pita jedina kazna je trajno
oduzimanje ukradene imovine, i ne samo izvršiocima nego i bližoj rodbini i djeci ako su uknjižili na njih. Takodjer po Švicarskoj i sličnim destinacijama provjeriti i oduzeti ukradeno.
investiraj
Posts: 28
Joined: 16 Jun 2023, 11:21

Re: Vlada FBiH

Post by investiraj »

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BiH ZA 2024. GODINU

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program rada Vlade FBiH za 2024. godinu koji je pripremljen na osnovu mandatnog programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.

Primarno opredjeljenje Vlade Federacije BiH je osigurati snažnu i pravednu ekonomiju koja će omogućiti održivi rast, poboljšati životni standard građana i smanjiti nejednakost. Vlada FBiH će, navedeno je u ovom dokumentu, posebnu pažnju posvetiti vladavini prava, borbi protiv korupcije, stvaranju sigurnog okruženja i održavanju stanja sigurnosti na najvišem mogućem nivou, zatim održivosti javne potrošnje, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, kroz podsticanje investicija, podržavanju poduzetništva i stvaranju novih vrijednosti na poslovnom tržištu i na tržištu rada. Vlada će, također se navodi, štititi radnička prava, te raditi na smanjenju siromaštva i nejednakosti, osnaživanju žena, poboljšanju socijalne uključenosti, jačanju pronatalitetnih politika, kao i poboljšanju kvaliteta života građana. Bavit će se i ubrzanjem zelene i digitalne tranzicije, te će ispunjavati uslove u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Prioriteti Vlade Federacije BiH u 2024. godini će biti usmjereni i na donošenje ključnih zakonskih rješenja i važnih podzakonskih akata, kao i sektorskih strateških dokumenata koji će doprinijeti uređenju ovih oblasti.

Federalna ministarstva su pripremila svoje godišnje planove rada za 2024. godinu kojim su detaljno predstavljene aktivnosti sa izvorima finansiranja i izraženim vrijednostima za njihovu realizaciju, rokovima, očekivanim rezultatima, nosiocima i indikatorima, a koji su integrisani u jedinstveni Program rada.

Između ostalog, godišnji plan rada Federalnog ministarstva pravde obuhvata, prije svega, 30 normativno - pravnih aktivnosti koje za cilj imaju jačanje sistema pravosuđa i afirmaciju vladavine prava, kao i osnaživanje sistema javne uprave u FBiH. Planom je predviđeno da je u fokusu aktivnosti Sektora pravosuđa u 2024. godini izrada nacrta, odnosno prijedloga zakona kojima se vrši implementacija odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, kao i Ustavnog suda Federacije BiH u pravni sistem FBiH, te izrada propisa koji su prioritetni u procesu integracije BiH u punopravno članstvo Evropske unije.

Planom Federalnog ministarstva finansija za 2024. godinu, planirano je 137 aktivnosti koje su raspoređene na rasterećenje privrede smanjenjem fiskalnog opterećenja rada, unapređivanje finansijskog sistema i transparentnosti u upravljanju javnim finansijama, te povećanje učinka u trošenju javnih sredstava, kao i povećanje i efikasnost javnih investicija. Također, planirano je povećavanje efikasnosti u naplati javnih prihoda, te unapređivanje fiskalne stabilnosti. Neka od ključnih usmjerenja su izrada seta zakona iz oblasti finansijskog tržišta, unapređenje propisa o poreznoj administraciji, smanjenja sive ekonomije, zatim usvajanje budžeta za 2025. godinu, dokumenta okvirnog budžeta za period 2025-2027, te strategije upravljanja dugom za period 2024- 2026. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, između ostalog, u narednom periodu aktivno raditi na provođenju 15 programa u skladu sa Strategijom razvoja FBiH za period 2021–2027. godina, te relevantnim sektorskim strategijama i Ciljevima održivog razvoja kroz razvojne pravce Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom i Pametni rast. Aktivnosti u oblasti energije su usmjerene na stvaranje uređenog ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj elektro-energetskog sektora, gasnog sektora, sektora naftnih derivata i sektora energijske efikasnosti u skladu sa EU legislativom, poput izrade energetske strategije FBiH 2023–2035. sa projekcijom na 2050, te izmjena i dopuna Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH. U planu je i harmonizacija Zakona o gasu u FBiH sa Zakonom o gasu na državnom nivou odnosno Zakonom o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH i Trećim energetskim paketom. Istaknute su i aktivnosti na usaglašavanju sa zahtjevima acquis-a, SPP i EU partnerstva.

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, između ostalog, sadrži mjere za implementaciju glavnog programa su osiguranje održivog i efikasnog sistema podrške osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata u FBiH, zatim stvaranje uslova za dostupnost radne snage na tržištu rada, kao i jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje i unapređenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba. Programi se, između ostalog, odnose na nesmetano funkcionisanje tržišta rada,

unapređenje međusektorske saradnje, infrastrukture i kompetencija pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i jačanje PIO sistema, te poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa.

Mjere kojim će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizovati glavni program su unapređenje održivog povratka i ostanka, ekonomsko i socijalno jačanje povratnika i njihova reintegracija u lokalnu zajednicu. Također ove godine je planirano i stimulisanje povezivanja sa bh. dijasporom. S obzirom na strateško opredjeljenje Ministarstva da se završi proces zatvaranja kolektivnih centara, ovo ministarstvo će u 2024. godini vršiti pregovore sa međunarodnim finansijskim institucijama o kreditnom zaduženju putem Ministarstva finansija i trezora BiH kojim će se obezbjediti finansijska konstrukcija za potpunu realizaciju ovog projekta do kraja 2026. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, prema ovogodišnjem planu, nastaviti aktivnosti s ciljem realizacije strateških ciljeva, podciljeva, prioriteta i mjera Vlade FBiH prvenstveno kroz izradu i provođenje strategija, politika, zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, te usaglašavanje istih sa pravnom stečevinom EU i drugim međunarodnim sporazumima i obavezama zaključenim od strane BiH, u bliskoj saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem osiguravanja održivog razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede putem racionalnog korištenja i zaštite prirodnih resursa, podrške proizvođačima i mjerama podrški razvoju ruralnih područja. Tokom ove planske godine će se posebno raditi na promociji ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021- 2027. godine.

Na osnovu Godišnjeg plana rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za ovu godinu implementira se glavni program „Kreiranje uslova za razvoj i opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća“, koji je zasnovan na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih preduzeća, poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih preduzeća, kao i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata male privrede. Pored toga, Ministarstvo će i u ovoj godini aktivno raditi na implementiranju Akta o malom biznisu i definisanju okvira politika podrške MSP-a koje se trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.
Post Reply