DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

montypython
Posts: 3838
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by montypython »

Pa i to je nelogično. Ispada da FERK o cijeni brine samo kad se traži viša, treba im milion dokaza i obrazloženja a kad se prodaje ispod proizvodne, na štetu firme, to ih se kao "ne tiče". Po meni bi trebali pratiti na sedmičnom nivou, i ne samo zbog poskupljenja uglja nego i generalne inflacije. I tražiti ili narediti korekciju cijene naviše.
montypython
Posts: 3838
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by montypython »

Evo onih pitanja koja je sročio Trezvenjak za npr zahtjev za pristup informacijama koji u biti može biti neka vrsta opomene pred tužbu. Mogu se i iz njih formulisati teme za razgovor koje ovi traže.

1. Koji zakonski i podzakonski akti Parlamenta FBiH, Vlade FBiH, resornog ministarstva i FERK pobliže regulišu način način određivanja cijene javnog snabdjevanja za domaćinstava ?

2. Da li na osnovu gornjih akata JP EP BIH ima svoje interne akte koji razrađuju gore navedeno ili se Uprava JP EP BIH ponaša u skladu sa nalozima, instrukcijama (pismenim ili usmenim) premijera Vlade FBIH i nadležnog ministra te njihovim medijskim istupima ? Tražim da mi dostavite eventualno postojeće interne akte koji regulišu način i nadležnosti određivanja cijena za javno snabdijevanje unutar JP EP BiH

3. Kada je zadnji put promjenjena cijena za domaćinstva, te koje su važeće cijene za domaćinstva ? Da li bi cijene (po kilovatsatu potrošnje) po stavkama Obračunata energija MT od 0,0415 KM odnosno Obračunata energija VT od 0,0829 KM koje mogu vidjeti na svom mjesečnom računu trebale služiti za nadoknadu troškova proizvodnje i moguće potrebne nabavke električne energije kojom mene i druga domaćinstva snabdijeva JP EP BIH

Da li je Uprava JP EP BIH u zadnjih 5 godina (počevši od 01 . januara 2019. godine) ikada zvanično predložila nadzornom odboru ili skupštini dioničara JP EP BIH povećanje cijena za domaćinstva te da li je taj prijedlog bio upućen Vladi Federacije BiH i FERKu. Ako jeste, tražim da mi se dostavi taj akt i informacija šta je u vezi sa tim odlučeno.

Da li smatrate da se snabdjevanje domacinstava i drugih potrošača u javnom snabdjevanja trenutno vrši po ekonomski opravdanim prodajnim cijenama, posebno ako imamo u vidu više odobrenih povećanja cijene uglja u zadnjih par godina te rast cijena drugih sirovina i usluga koje koristi JP EP BiH u proizvodnom procesu?

Kolika je godišnja potrošnja kategorije domaćinstva ostvarena u godinama 2019-2023. godina ? Koliko je to u odnosu na godišnju proizvodnju JP EP BiH u tim godinama ?

Iz kojih energetskih izvora JP EP BIH proizvodi ili pokriva distributivne gubitke ? Da li JP EP BIH ima pravni osnov da naplati i te gubitke te iz kojih prodajnih cijena i po kojoj vrijednosti (prodajnoj cijeni) se pokrivaju ti gubici ?

Tražim da mi dostavite prosječne prodajne cijene (ne tražim individualne cijene po kupcima i ugovorima) koje je JP EP BIH ostvarila prodajom električne energije kroz Trgovinu u toku 2021., 2022 i 2023. godine i to za onu prodaju energije koja je bila sa svim potrebnim odlikama tržišne prodaje, što podrazumjeva da cijena takve prodaje nije bila administrativno određena učešćem neke druge institucije koja reguliše EE sektor već je bila baš slobodna i dobrovoljna.

Da li ste kao Uprava upoznati sa odredbama Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu (Sl. Novine FBIH broj 13/2003), gdje konkretno mislim na odredbe iz članova 2., 3. i 6. tog Zakona ? Da li ste svjesni toga da ste, u slučaju da sudski bude dokazano da je JP EP BiH nezakonito dodjeljivala donacije prodajući svjesno i u korist kupaca električnu energiju ispod tržišnih cijena, solidarno kao članovi odgovorni za naknadu svakog iznosa koji je javno preduzeće nezakonito dodijelilo u vidu donacije (podrazumjeva se u toku vašeg mandata). Da li ste svjesni da taj iznos može potencijalno biti i nekih milion KM po danu vašeg mandata ?

Da li vam je poznato da je pored Federacije BiH kapital kompanije kojom upravljate i nekih 9,6% u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica (tkz malih dioničara) među kojima ima i onih koji su svoje dionice platili gotovinski i to i po cijenama od preko 150 KM po dionici. Da li smatrate da će takva lica dovijeka mirno posmatrati kako se netržišnim poslovanjem JP EP BIH ostvaruje gubitak u poslovanju, ne isplaćuje dividenda i posljedično ima vrijednost dionice koja je oko 20% knjigovodstvene i manje od 10% od vrijednosti/cijene po kojoj su je mnogi kupili.


Da li je JP EP BIH toku perioda 2021-2023. godina vršila tržišno snabdijevanje kupaca i po kojoj prosječnoj cijeni (za svaku godinu posebno u dijelu energije) ? Da li JP EP BIH ima obavezu tržišnog snabdjevanja i kojim aktom je ona bila nametnuta za naznačeni period ? Da li ste i kojem energetskom i finansijskom obimu snabdijevali kupce sa područja distributivne mreže JP EP HZHB i ERS ? Da li ste im samoinicijativno slali ponude i da li su oni od JP EP BiH tražili ponude ? Da li ste prema ovim kupcima u osnovi postupali isto, bez ikakve teritorijalne diskriminacije, kao sa kupcima sa svoje distributivne mreže ?
brzi
Posts: 2482
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by brzi »

I što se tiče više puta postavljanog pitanja ovdje,.. da li mogu planirati gubitak u sljedećoj godini ?
Mislim da ne mogu. Čak i ovako jadni rudnici svake godine planiraju pozitivno poslovanje, lupe neki neostvarivi plan koji bi im dao pozitivno poslovanje. Planirati negativno poslovanje bi značilo dovesti u pitanje svoju kreditnu sposobnost. Pogotovo ako imaš prostora da povećaš prihode a to ne želiš iz političkih razloga.

U novom Zakonu o električnoj energiji je rečeno da se trogodišnji plan objavljuje do kraja oktobra tekuće godine što oni nisu uradili.

Članak 8.
(Bilanca električne energije)
(1) Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo), do kraja listopada tekuće godine donosi
godišnju i trogodišnju bilancu električne energije.

Evo još par članova novog zakona,..

Članak 3.
(Načela)
Ovaj zakon se zasniva na načelima nediskriminacije,
pravičnosti, transparentnosti, tržišne konkurencije[
/b], :D reguliranog
pristupa treće strane, slobode kretanja robe i slobode pružanja
usluga, zaštite prava krajnjih kupaca i drugih sudionika na tržištu,
javnog interesa i zaštite okoliša, te slobode izbora opskrbljivača
električnom energijom.

Članak 27.
(Ciljevi rada Regulatorne komisije u sektoru električne energije)
Pored općih ciljeva rada propisanih zakonom kojim se
uređuje oblast energije i regulacija energetskih djelatnosti u
Federaciji, Regulatorna komisija u izvršavanju poslova iz svoje
nadležnosti u sektoru električne energije doprinosi ostvarivanju
sljedećih ciljeva:
a) poticanje konkurentnosti i osiguranje uvjeta za
funkcioniranje tržišta električne energije u suradnji s
drugim regulatornim tijelima,
b) poticanje učinkovitog funkcioniranja
elektroenergetskog sustava,
c) zaštita svih sudionika u elektroenergetskom sektoru, a
posebno kupaca električne energije,
d) osiguranje sigurnosti opskrbe,
e) uklanjanje prepreka za pristup novih sudionika tržištu,
f) postizanje standarda kvalitete opskrbe električnom
energijom,
g) poticanje učinkovitosti, ekonomičnosti i sigurnosti u
korištenju električne energije,
h) sprječavanje zloporaba i monopolskog ponašanja
elektroenergetskih subjekata
,
te
i) razvoj i integriranje tržišta električne energije u
regionalno tržište električne energije.


Gdje god zagrebeš zakon se ne poštuje,..
Evo nekih od obaveza FERK-a koji ne želi da se mješa u svoj posao,..


(Ciljevi rada Regulatorne komisije u sektoru električne energije)
Pored općih ciljeva rada propisanih zakonom kojim se
uređuje oblast energije i regulacija energetskih djelatnosti u
Federaciji, Regulatorna komisija u izvršavanju poslova iz svoje
nadležnosti u sektoru električne energije doprinosi ostvarivanju
sljedećih ciljeva:
a) poticanje konkurentnosti i osiguranje uvjeta za
funkcioniranje tržišta električne energije u suradnji s
drugim regulatornim tijelima,

b) poticanje učinkovitog funkcioniranja
elektroenergetskog sustava,
c) zaštita svih sudionika u elektroenergetskom sektoru, a
posebno kupaca električne energije,
d) osiguranje sigurnosti opskrbe,
e) uklanjanje prepreka za pristup novih sudionika tržištu,
f) postizanje standarda kvalitete opskrbe električnom
energijom,
g) poticanje učinkovitosti, ekonomičnosti i sigurnosti u
korištenju električne energije
,

h) sprječavanje zloporaba i monopolskog ponašanja
elektroenergetskih subjekata
:D , te
i) razvoj i integriranje tržišta električne energije u
regionalno tržište električne energije.
Članak 28.
(Nadležnosti Regulatorne komisije u sektoru električne energije)
Regulatorna komisija u sektoru električne energije ima
nadležnosti:
a) donosi pravila i akte kojima se uređuju odnosi između
elektroenergetskih subjekata te između elektroenergetskih subjekata i kupaca električne energije,
b) vršiti nadgledanje rada elektroenergetskih subjekata na
tržištu električne energije i izvršavanje odredbi i uvjeta
iz izdanih dozvola,
c) izdavati dozvole za obavljanje elektroenergetskih
djelatnosti i voditi registar dozvola,
d) donositi metodologiju za utvrđivanje tarifa za
korištenje distribucijske mreže,
e) utvrđivati tarife za korištenje distribucijske mreže,
f) donositi metodologiju za utvrđivanje tarifa za
korištenje zatvorenog distribucijskog sustava,
g) davati suglasnost na tarife za korištenje zatvorenih
distribucijskih sustava, te u slučaju neusuglašenosti s
metodologijom utvrđivati propisane tarife,
h) na prijedlog operatora zatvorenog distribucijskog
sustava donijeti pravila o radu zatvorenog
distribucijskog sustava,
i) donositi metodologije za utvrđivanje naknade za
priključenje na distribucijsku mrežu i naknade za
priključenje na zatvoreni distribucijski sustav,
j) utvrđivati iznos naknada za priključenje na
distribucijsku mrežu,
k) davati suglasnost na iznos naknada za priključenje na
zatvoreni distribucijski sustav,
l) davati suglasnost na pravila o priključenju objekata
korisnika na distribucijsku mrežu,
m) donositi metodologiju za utvrđivanje cijena javne
opskrbe,

n) davati suglasnost ili utvrđivati cijene javne opskrbe, :mrgreen:
o) donositi metodologiju za utvrđivanje cijene rezervne
opskrbe,...

imaju još kilometar obaveza.
Dakle koga god da utužiš imaš dokaze o kršenju zakona.
Sabur2
Posts: 1840
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Sabur2 »

Sastav ekipe koja treba da ide treba da pokrije oblasti finansija i računovodstva, prava i elektroenergetike.
Podržavam imena koja su predložena, znam da pokrivaju neke od ovih oblasti, a samo treba pridodati nekog ako nisu sve zastupljene.
Proučiti dostupne izvještaje i dokumente i pripremiti se za sastanak sa pitanjima i pretpostavljenim odgovorima na naša pitanja.
Sabur2
Posts: 1840
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Sabur2 »

Da poželim sretnu Novu svim forumašima sa nadom da ćemo u ovoj godini vidjeti i bolje dane za elektroprivredu.
Sretno svima!
Dejan118
Posts: 233
Joined: 29 Nov 2022, 04:22

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Dejan118 »

Moze li se dopisima pitati za dividendu ?
Truba
Posts: 351
Joined: 31 May 2023, 09:24

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Truba »

to ljudima ovdje nije bitno...najbitnije je da se poskupi struja odbiju rudnici da naraste prihod
i da nema dividende i da ostane vrijednost dionice 13 jer kao što je poznato kod nas cijena dionice ne ovisi ni o cemu ni o fantaziji ni o realnosti
Post Reply