Rudnik Soli Tuzla

panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by panzer »

Mujkić Atif i Mujkić Dženan:
nakon što je u periodu od 27.02.2019. godine do 20.05.2019.godine u Rudniku soli
obustavljena procedura izbora najpovoljnijeg ponudjača za eksploataciono-istražne bušotine
na kojoj su učestovali Mining&Drilling iz Gračanice i druga prava lica, stvorili kriminalni
plan za učešće na budućim tenderima za izbor najpovoljnijeg ponudjača za izvodjenje radova
na istražno-eksploatacionim bušotinama u Rudniku soli Tuzla koji bi uključivao angažovanje
političkih osoba na prostoru Tuzlanskog kantona koje su upravljale svim procesima u
Rudniku soli Tuzla, po kojem planu će bezrezervno njihova firma imati preferencijalni
tretman kao ponuđač u odnosu na sve druge ponuđače,
pa su oni u septembru 2019.godine, preko svojih poznanika iz Tuzle, uspostavili prve
kontakte sa uticajnom osobom Bijedić Enverom - osnivačem i predsjednikom političke partije
Socijaldemokrati BH, koja politička partija je, putem svojih kadrova, imala odlučujući uticaj u
upravljačkoj strukturi Rudnika soli, koji se odnosio na sve proizvodne i druge procese, te su u
periodu septembar – decembar 2019.godine u Gračanici održali inicijalni sastanak, na kojem
su Mujkić Atif i Dženan, svjesni da drugog sa umišljajem podstrekavaju na učinjenje
krivičnog djela što su i htjeli, upućivanjem molbe, ubjeđivanjem i nagovaranjem da svojim
političkim uticajem, kojeg ima na prostoru Tuzlanskog kantona i šire, pomogne da kod
budućeg izbora kao najpovoljnijeg kandidata u Tenderu za izvodjenje istražnoeksploatacionih bušotina u Rudniku soli, njihova firma dobije preferencijalni tretman, pri
čemu su prikazivali korist od takvog počinjenja krivičnog djela, kod Bijedić Envera stvorili
volju da isti formira grupu ljudi, u kojoj bi učestvovali članovi upravljačke i uposleničke
strukture Rudnika soli, te takodje i volju da isti posreduje kod takvih osoba da korištenjem
svog uticajnog položaja te odgovorne osobe, suprotno Statutu i drugim pravilima društva,
izvrše izbor pravnog lica Mining&Drilling iz Gračanice za izvodjenje takve vrste radova, na
šta je Bijedić Enver i pristao te je to potvrdio na novom sastanku sa Mujkić Atifom i
Dženanom dana 28.02.2020.godine u Gračanici, da bi nakon toga;
radi ostvarivanja takvog kriminalnog cilja Enver Bijedić, kao naprijed opisani organizator
grupe ljudi, svjestan da koristeći ovaj svoj društveni i uticajni položaj posreduje da
odgovorne osobe u Rudniku soli i to v.d.direktori Rudnika soli, kao nosioci izvršnih ovlaštenja
4
4
i odlučivanja u postupcima nabavke izvodjenja radova na istražno eksploatacionim
bušotinama, te predsjednik Nadzornog odbora Rudnika soli kod odobravanja takvih odluka,
izvrše ili ne izvrše neku službenu ili drugu radnju što je i htio, te da posreduje između gore
pomenutih odgovornih osoba u privrednim društvima, i to između onih sa većinskim privatnim
kapitalom prema onima sa većinskim državnim kapitalom, pri čemu su ovi drugi na te pozicije
i došli kao kandidati gore navedene stranke, koje je on kasnije udružio radi činjenja krivičnih
djela, koja stranka je imala političku moć i uticaj u vlasti Tuzlanskog kantona jer je činila
koaliciju stranaka na vlasti, i kada je drugopomenuto privredno društvo imalo status
ugovornog organa, nakon višestruko ponovljene tenderske procedure nabavke izvodjenja
istražno-eksploatacionih bušotina na prostoru Tetime Rudnika soli, čiji rezultat je morao da
bude zakonito, pravilno i odgovorno postupanje kod izbora najpovoljnijeg ponuđača za
izvodjenje ovih radova, što je bio i neposredan interes privrednog društva sa državnim
kapitalom, kojim interesom su se morali rukovoditi i sve odgovorne osobe u Rudniku soli d.d.
Tuzla, pri čemu su te odgovorne osobe, za cijelo vrijeme, postupale isključivo u interesu gore
pomenutog privrednog društva sa pretežnim privatnim kapitalom, te suprotno odredbama
Pravilnika o nabavkama i Pravilnika o radu kao internih propisa, kojima je uredjeno pitanje
prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika u postupku nabavke po takvim internim
propisima, sa ciljem da u proceduri upravo i samo to društvo bude izvođač ovih radova, čija je
ponuda u tenderskoj proceduri uvijek bila za više miliona KM skuplja u odnosu na druge
ponudjače, čiji je jedan od osnivača Mujkić Atif dok je njegov sin Mujkić Dženan bio
prokurista, koje privredno društvo bi u tom poslu ostvarilo korist u vidu njihovog izbora za
obavljanje radova u višemilionskoj vrijednosti, za koje radove ovo privatno preduzeće nije
imalo potrebne ni materijalne i ni ljudske resurse, jer nije imalo ni svoja potrebna sredstva
za ove radove, niti ljude uposlene i obučene da rade takvim sredstvima, niti je imalo
kvalifikacije za takve radove jer predhodno nikada nije takve radove izvodilo obzirom na
vrijeme registracije i dotadašnja angažovanja ovog privrednog društva, za razliku od drugih
ponudjača učesnika u ovom postupku nabavke, čime isto društvo nije bilo ni kvalifikovan ni
kredibilan ponuđač za izvođenje ovih radova, kao i korist u vidu sticanja potrebnih
kvalifikacija za naredne javne nabavke za vršenje bušenja istražno-eksploatacionih bušotina
ne samo u BiH nego i u inostranstvu,
dok su ostali članovi grupe i to
Amir Sušić i Aziz Čačković, kao odgovorne osobe i članovi grupe, u svrhu ostvarenja
prethodnog cilja iskorištavali svoja ovlaštenja kao odgovorne osobe – v.d.direktora Rudnika
soli, koja ovlaštenja su njima povjerena članom 19 i 133 Statuta društva gdje je propisano da
direktor predsjedava upravom društva, rukovodi njenim poslovanjem, zastupa i predstavlja
društvo i odgovara za zakonitost rada i poslovanja, članom 20 Pravilnika o nabavkama kojim
je propisana procedura izbora najpovoljijeg ponudjača te postupanje uprave i direktora
Društva kod neprihvatanja prijedloga Komisije, i članom 3, stav 4 alineja 2 (opis poslova
direktora) Pravilnika o radu gdje je propisano da direktor rukovodi radom uprave te predlaže
nadzornom odboru imenovanje i razrješenja izvršnih direktora kao i da donosi pojedinana
akta u skladu sa općim aktima društva, te svjesni da iskorištavanjem svojih ovlaštenja drugom
pribavljaju kakvu korist što su i htjeli, donošenjem odgovarajućih odluka, instrukcijama za
postupanje u toku postupka javne nabavke uposlenicima i drugim članovima grupe, uputama
ponudjaču Mining&Drilling o potrebnoj dokumentaciji za učešće na tenderu, te savjetima za
umanjenje ponudjene cijene, stvarali pretpostavke za izbor privrednog društva
Mining&Drilling kao najpovoljnijeg ponudjača, iako navedeno privredno društvo u vrijeme
raspisivanja javnog poziva za dostavljanje dokumentacije za Tender- izvodjenje radova na
istražno eksploatacionim bušotinama u Rudniku soli u više navrata a niti u vrijeme izbora
5
5
istih kao najpovoljnijih ponudjača, nisu ispunjavali sve uslove utvrdjene u Tenderu jer
nisu imali potrebnu opremu onako kako je to bilo opisano članom 7 Tendera, a niti su
imali zaposlene stručne i osposobljenje ljude za izvodjenje takvih radova jer je to
pravno lice imalo samo jednog zaposlenika od najmanje 17 zaposlenika koliko je
potrebno za kontinuirano izvodjenje radova i realizaciju postavljenog zadatka ;
Amir Tursunović, kao odgovorna osoba član grupe i kao Predsjednik Nadzornog odbora,
sa ovlaštenjima propisanim članom 118 Statuta Rudnika soli Tuzla kojim je propisano da je
Nadzorni odbor nadležan za nadziranje rada uprave Društva te odobravanje odluka strateškog
karatekera, svjestan da ne obavlja svoje propisane dužnosti da kao odgovorno lice vrši nadzor
nad radom uprave društva i posebno u donošenju odluka strateškog karaktera a što izbor
najpovoljnijeg ponudjača za istražno eskploatacione bušotine jeste, koju dužnost nije činio u
cilju zaštite interesa društva nego sa ciljem da drugom pribavi kakvu korist što je i htio, pa je
tako omogućio v.d. direktoru i članu grupe Čačković Azizu kao nosiocu izvršnih ovlaštenja
da, suprotno Pravilniku o radu u Rudniku soli, licima koja su zamjenjivala izvršne direktore
dodijeli izvršna ovlaštenja kod donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača u
postupku nabavke, bez koje odluke ne bi moglo doći do drugog kruga pregovaranja kod
izbora najpovoljnijeg ponudjača, čime su stvorene pretpostavke i omogućeno dalje učešće
društva Mining&Drilling u Tenderu i kasniji izbor iako su u toj fazi morali biti isključeni iz
dalje procedura izbora;
Fejzić Suad i Nermin Uljić kao odgovorne osobe i članovi grupe, kao članovi Komisije
zadužene za provjeru kredibilnosti ponudjača Mining&Drilling shodno ovlaštenjima iz
Odluke v.d.direktora Čačković Aziza o upućivanju na službeni put broj 02-20/20-6059 od
22.12.2020.godine, koja ovlaštenja su se odnosila na provjeru tehničke opremljenosti i stručne
i kadrovske osposobljenosti za realizaciju Tenderskih uslova, svjesni da ne obavljaju svoje
službene dužnosti koje su im date Odlukom direktora Društva, pri čemu su to radili sa ciljem
da bi drugom pribavile kakvu korist, što su i htjeli, prilikom kontrole ispunjavanja potrebnih
materijalnih i kadrovskih potencijala firme Mining&Drilling za dalje učešće na tenderu, u
izvještaju od 25.12.2020.godine upućenog v.d.direktora Azizu Čačkoviću, potvrdili da isti
ispunjavaju sve potrebne uslove Tendera u pogledu posjedovanja potrebne opreme i ljudskih
potencijala za realizaciju projektnog zadatka iako su znali da društvo Mining&Drilling ne
posjeduje traženo, na koji način su firmi Mining&Drilling omogućili dalje učešće na tenderu;
dok je Asmir Hasić kao tadašnji ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, kao službena
osoba koja se nalazi na čelu Ministarstva koje vrši neposredni nadzor nad radom Rudnika soli
Tuzla i nad kojim ima izvršna ovlaštenja u pogledu davanja saglasnosti na poslovanje tog
privrednog društva te kadrovske i druge promjene u društvu sa većinskim državnim
kapitalom, svjestan da posreduje koristeći svoj službeni i uticajni položaj da odgovorna osoba
u instituciji u Federaciji izvrši neku službenu radnju što je i htio, tako stvorenim službenim i
uticajnim položajem trgovao na načini da je odgovorne osobe u Rudniku soli i to v.d.
direktora Rudnika soli Aziza Čačkovića tražio da se omogući drugi krug pregovaranja i
odabira najpovoljnijeg ponudjača po tenderu za istražno eksploatacione bušotine u Rudniku
soli što je isti i učinio;
pa su tako:
2. U prvom dijelu realizacije kriminalnog plana,
6
6
nakon što je u periodu od 27.02.2019. godine do 20.05.2019.godine u Rudniku soli
obustavljena procedura izbora najpovoljnijeg ponudjača za eksploataciono-istražne bušotine
na kojoj su učestovali Mining&Drilling iz Gračanice, sa konačnom ponudom od 6.843.439
KM, te Petrol doo Slovenija sa konačnom ponudom od 7.153.835,55 KM, oba bez PDV-a, iz
razloga što ponudjeni novčani iznosi nisu u skladu sa planom poslovanja Rudnika soli za
2019.godinu, gdje je za navedenu poziciju 1.4.2 Bušenje i opremanje tri nove istražnoeksploatacione bušotine bio planiran iznos od 2.500.000,00 KM, a koje ponude su bile po
znatno višim cijenama u odnosu na dotadašnje poslove bušenja istražno eksploatacionih
bušotina koje je izvodila njemačka firma THYSSEN u periodu maj 2016 – novembar
2018.godine i to za iznos od cca 5,6 miliona KM (bez PDV-a) za 9 bušotina, iako su poslovi
bušenja bili prioritetni i zbog kojih su zavisile dalje proizvodne aktivnosti važnih privrednih
društava u TK-a, i to Fabrike Sode iz Lukavca i Fabrike Soli iz Tuzle,
2.1. Mujkić Atif i Mujkić Dženan u periodu od 18.09.2019.godine do kraja decembra
2019.godine, u Gračanici, preko posrednika ostvarili prve kontakte sa Bijedić Enverom kada
je dogovoreno formiraje udruženja radi ostvarivanja koristi njihovoj pomenutoj firmi, i nakon
što su isti kod Bijedić Envera formirali svijest i volju za izvršenjem krivičnog djela na
dogovoreni način, onda je Bijedić Enver, svjestan da svoj uticajni položaj koristi da
odgovorna osoba u Federaciji izvrši službenu radnju a što je i htio, za realizaciju kriminalnog
plana prvobitno zadužio Sušić Amira a kojeg je, koristeći svoje ovlasti kao predsjednik
političke partije u kojoj su se nalazila sva druga zadužena lica, putem odgovarajućih odluka
Vlade TK i Nadzornog odbora Rudnika soli Tuzla, u kojem se nalazio Amir Tursunović na
mjestu Predsjednika Nadzornog odbora, predložio, a Vlada TK dala saglasnost i Nadzorni
odbor dana 27.12.2019.godine i imenovano na mjesto v.d. direktora Rudnika na period od 6
mjeseci, u kojem je trebalo da se provedu dogovorene aktivnosti, pa je
2.2. Amir Sušić, svjestan da svoja ovlaštenja direktora kao odgovorne osobe iskorištava u
cilju da Mujkić Atifu i Mujkić Dženanu pribavi korist u vidu dodjelu ugovora o bušenju
eksploataciono-istražnih bušotina a što je i htio, to i učinio na način da je, postupajući
suprotno odredbi člana 19 i 133 Statuta Rudnika soli Tuzla kojim je propisano da direktor
zastupa i predstavlja društvo te da je odgovoran za zakonitost poslovanja društva, te člana
139 u kojem je propisano da je direktor dužan prijaviti svaki direktni ili indirektni interes u
pravnom licu s kojim društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos što nije učinio, te
takodje svjestan da svojim radnjama provodi kriminalnu namjeru Envera Bijedića, odmah po
preuzimanju funkcije direktora ostvario neposredne kontakte sa Mujkić Atifom i Dženanom,
te se dana 29.01.2020.godine u TC Bingo u Tuzli sastao sa istim dogovarajući dalje
aktivnosti u vezi sa budućim tenderom, te dana 13.02.2020.godine samovoljno u ime uprave
Društva donio Odluku broj 02-02/20-663 kojom se započinje proces nabavke bušenja i
opremanja istražno-eksploatacionih bušotina B-82,B-83,B-103, B-41, B-51, i B-52 na ležištu
kamene soli Tetima, znajući da Vlada TK nije dala saglasnost na Plan poslovanja Rudnika
soli za 2020.godinu, po dogovoru i uputi Bijedić Envera ipak započeo sa procesom
pripreme tenderske dokumentacije, dostavljajući isti na ocjenu, ne službama njegovog
privrednog društva, nego odgovornoj osobi u pravnom licu Tehnopetrol doo Tuzla, pa
nakon što je od strane Ministarstva privrede upozoren da je svako svoje postupanje koje se
odnosi na raspolaganje imovinom Rudnika i raspisivanjem tendera i provodjenje procedure
dužan uskladiti sa odlukama Vlade TK, te tražiti prethodnu saglasnost na iste odluke, isti to
nije prihvatio, nego je samovoljno i dalje stvarao pretpostavke za trošenje javnog novca,
nastojanjem da se tenderska dokumentacija i cijeli proces ubrza radi realizacije kriminalnog
plana, pa kako se usprotivio zaključcima Vlade TK i političkim partijama koje participiraju u
7
7
Vladi TK, to je onda krajem marta 2020.godine i smijenjen sa funkcije v.d. direktora
Rudnika,
da bi;
3. U drugom dijelu realizacije kriminalnog plana:
Enver Bijedić, u periodu od kraja marta 2020.godine do kraja septembra 2020.godine,
koristeći i dalje svoj prethodni uticajni položaj koji mu je omogućavao predlaganje i
imenovanja članova svoje političke partije na mjesto direktora Rudnika soli, istu mogućnost
ponovno iskoristio u navedenom kriminalnom cilju, te je na mjesto v.d. direktora, odmah
nakon smjene Amira Sušića, na novi period od 6 mjeseci, predložio, a Vlada TK dala
saglasnost, i Nadzorni odbor imenovao Mujkić Mirnesa iz Banovića, prema kojem je,
svjestan i dalje da svoj uticajni položaj koristi da odgovorna osoba u Federaciji izvrši
službenu radnju a što je i htio, izvršio uticaj te posredovao sa istim ciljem pa je direktor
Mujkić, po njegovim uputama, nastavio sa započetim aktivnostima na raspisivanju tendera,
dok je u međuvremenu Enver Bijedić održao sastanak sa tim direktorom, kao i drugim
podobnim članovima uprave i uposlenicima, na kojem je dogovoreno da se tender za
bušotine dodijeli firmi Mining&Drilling iz Gračanice, nakon čega je dana 29.04.2020.
godine, kao neophodan uslov, raspisan tender za izradu pristupnih puteva za realizaciju
budućeg tendera izrade eksploatacionih bušotina, te da je bilo potrebno provesti dalju
proceduru za glavni tender,
ali da se sa raspisivanjem tendera za izradu istražno-eksploatacionih bušotina zastalo zbog
protivljenja drugih uposlenika Rudnika soli uslovima tendera, te je zbog toga, dana
17.06.2020. godine, u prostorijama političke partije Socijaldemokrati BH, Enver Bijedić
održao sastanak sa Mujkić Atifom i Dženanon u vezi sa kašnjenjem tendera i dogovorenih
aktivnosti, na kojem su takodje dogovorene dalje aktivnosti u vezi sa raspisivanjem tendera
za bušotine, da bi Enver Bijedić, rukovodeći se dogovorom sa Mujkić Atifom i Dženanom,
dana 03.07.2020.godine, ponovno u prostorije stranke, pozvao sve uticajne osobe Rudnika i
to v.d.direktora Mujkića, uposlenika Bijedić Džavida, predsjednika NO Amira Tursunovića,
bivšeg direktora Amira Sušića, te NN lice imena Bego, na kojem su dogovorene dalje
aktivnosti u vezi tendera, te od istih, znajući da nema efektivnu kontrolu nad svim učesnicima
osim članova udruženja, zatražio da se tender raspiše što prije,
pa je Mujkić Mirnes, kao odgovorna osoba, instistirao da se iz budućeg ugovora o dodjeli
posla izbace pojedine odredbe, a posebno one koje se tiču izvodjenja naknadnih radova, jer
je bilo planirano da se za te radove troškovi mogu uvećati i do 20 % vrijednosti ugovora za
razliku od dotadašnjih uvećanja od ne više od 5 %, što je predstavljalo i dio kriminalnog
plana kod pribavljanja imovinske koristi društvu Mining&Drilling jer su tdi troškovi mogli
iznositi i do milion KM u odnosu na vrijednost Tendera, ali se ostali članovi uprave Društva
nisu s time složili,
da bi Nadzorni odbor, na čelu sa Amirom Tursunovićem, dana 09.07.2020.godine donio
odluku o davanju saglasnosti upravi Rudnika soli Tuzla za pokretanje postupka nabavke
bušenja i opremanja istražno-eksploatacionih bušotina na ležištu kamene soli Tetima,
nakon čega je v.d.direktor Mujkić Mirnes, odmah nakon toga u ime uprave društva i raspisao
predmetnu nabavku dana 23.07.2020.godine, na koji tender su se prijavila 2 značajna
8
8
ponudjača i to Mining&Drilling doo Gračanica iz Gračanice sa ponudom od 7.496.756
KM, bez PDV-a te Geops-Bolkan Drilling Services Ltd.Plovdin Bugarska (dalje: Bugarska
firma) sa ponudom od 5.466.360 KM (bez PDV-a) , pa kako je ponuda Bugarske firme bila
znatno povoljnija, i kao takva je rušila sklopljeni dogovor o dodjeli posla firmi Mining&
Drilling, to su onda Mujkić Atif i Dženan, rukovodeći se ranijim dogovorom sa Bijedić
Enverom, zatražili da se i Bugarska firma, iako je formalno ispunjavala tenderske uslove,
isključi iz dalje procedure, iako su i sami imali nedostatke u dostavljenoj dokumentaciji zbog
koje su morali bili isključeni iz daljeg procesa, te je Komisija za provodjenje tendera pod
uticajem Bijedić Envera, nakon drugog kruga pregovora u kojem ponudjači nisu odustajali
od svojih ponuda, zaključila da je i tenderska dokumentacija Bugarske firme nekompletna,
iako su isti formalno dostavili svu potrebnu dokumentaciju, te je dana 14.09.2020.godine,
donesena odluka o obustavi daljeg postupka nabavke, nakon čega je Mirnes Mujkić podnio
ostavku na mjesto direktora Rudnika soli,
te je na njegovo mjesto Enver Bijedić, u periodu od septembra 2020.godine do februara
2021.godine, koristeći i dalje mogućnost predlaganja i imenovanja članova svoje političke
partije na mjesto direktora Rudnika soli, istu mogućnost i iskoristio, te je na mjesto novog v.d.
direktora, krajem septembra 2020.godine, na novi period od 6 mjeseci, predložio, a Vlada
TK dala saglasnost, i Nadzorni odbor imenovao za v.d. direktora Aziza Čačkovića iz Tuzle,
koji je, po uputama Envera Bijedića, nastavio sa započetim aktivnostima na raspisivanju
novog tendera, te je
4. U trećem dijelu realizacije kriminalnog plana:
Aziz Čačković, kao novi v.d. direktora Rudnika soli, pristupio prethodno formiranoj grupi,
pri čemu je imao saznanja o njenom prethodnom djelovanju, te kao odgovorna osoba na
mjestu v.d.direktora Rudnika soli Tuzla, svjestan da kao odgovorna osoba svoja ovlaštenja
direktora iskorištava radi pribavljanja drugome kakve koristi a što je i htio, svoja ovlaštenja i
iskoristio na način da je, postupajući suprotno odredbama člana 20 Pravilnika o nabavkama
Rudnika soli Tuzla, a gdje je propisano da je Direktor, ukoliko ne prihvati prijedlog Komisije
da se izvrši nabavka od najpovoljnijeg ponudjača, dužan da o razlozima neprihvatanja
izvijesti Upravu društva radi donošenja daljih odluka u vezi sa nabavkom, te člana 33, stav 4
Pravilnika o radu Rudnika soli Tuzla, kojim je propisano da u slučaju da izvršni direktor
bude spriječen da obavlja poslove iz svoje nadležnosti da onda Direktor donosi odluku o
privremenoj zamjeni na osnovu primopredajnog zapisnika izmedju lica kojem se privremeno
predaje dužnost i izvršnog direktora sa obimom ovlaštenja, i sam postupajući po njemu
poznatom ranijem planu Envera Bijedića da se pravnom licu Mining&Drilling iz Gračanice
dodijeli ugovor o nabavci bušenja istražno-eksploatacionih bušotina na Tetimi Rudnika soli
Tuzla, nakon što su Mujkić Atif i Bijedić Enver i u daljim međusobnim kontaktima koje su
imali u dane 23. i 25.09.2020.godine, te u dogovorima izmedju Bijedić Envera i Hasić
Asmira, ministra u Vladi TK, koji su bili dana 24.09.2020.godine, dogovorili dalje detalje u
vezi sa realizacijom kriminalnog plana, i nakon što je Čačković Aziz odobrio da se pojedine
odredbe tendera, u pogledu ispunjavanja uslova koji se tiču reference za izvodjenje radova na
bušotinama, izmijene i prilagode povlaštenoj firmi Mining&Drilling iz Gračanice u dijelu
potrebnih referenci za ranije radove na istim ili sličnim poslovima na način da se umjesto
ranije obavljenih istih ili sličnih poslova taj uslov zamijeni izjavom o posjedovanju ljudskih
potencijala koji su radili na takvim poslovima, zadržavajući pri tome i odredbu da se
nepredvidjeni i naknadni radovi mogu uvećati i do 20 % vrijednosti ugovora za razliku od
dotadašnjih do 5%, postupajući po daljim uputama Envera Bijedića u pogledu dodjele
9
9
planiranog izvodjenja radova na istražno-eksloatacionim bušotinama firmi Mining&Drilling
iz Gračanice,
početkom novembra 2020.godine je Aziz Čačković raspisao novi tender za izvodjenje istih
radova na istražno-eksploatacionim bušotina na ležištu kamene soli Tetima, sa rokom dostave
dokumentacije do 23.11.2020.godine, da bi se za vrijeme trajanja tog tendera, dana
11.11.2020.godine on sastao sa Mujkić Atifom i Dženanom radi dogovora o uslovima iz
tendera i potrebne dokumentacije, kao i upute za dalje postupanje, imenujući pri tome na
mjesto predsjednika Komisije za provodjenje tendera Igora Ilića, kao osobu od njegovog
povjerenja, da bi;
nakon što su se na novi tender ponovno prijavile iste firme, kao i u ranijem tenderu, i to
Mining&Drilling iz Gračanice i Geops-Bolkan Drilling Services Ltd.Plovdin Bugarska, koji
su sada dostavili skoro identične ponude kao i u ranijem tenderu, iako je firma
Mining&Drilling znala za raniju ponudu Bugarske firme od 5.466.360 KM, te da je njihova
ponuda skuplja za čak cca. 2 miliona KM, rukovodjena ranijim dogovorom svoju ponudu
nije snizila nego je ostavila na nivou od cca 7,5 miliona KM, te je ponovno dostavila
neodgovarajuću dokumentaciju za kvalifikovanog radnika, zbog čega su ranije izmijenjeni
tenderski uslovi u njihovu korist, što ih je dodatno činilo nekvalifikovanim za dalje učešće,
da bi nakon toga Asmir Hasić kao službena osoba tadašnji Ministar privrede u Vladi TK,
nakon što je u septembru 2020.godine obustavljen raniji tender za izvodjenje radova na
istražno-eksploatacionim bušotinama u Rudniku soli, dana 24.09.2021.godine održao
sastanak sa Bijedić Enverom u ugostiteljskom objektu Tenis u Tuzli na kojem je postignut
dogovor o zajedničkim aktivnostima na dodjeli budućeg tendera firmi [email protected] iz
Gračanice, pa svjestan da posreduje koristeći svoj službeni i uticajni položaj ministra da
odgovorna osoba u Institucijama u Federaciji izvrši neku službenu radnju što je i htio, nakon
što je od Mujkić Atifa i Dženana putem posrednika Bešić Enesa iz Gračanice, zamoljen da
utiče na odgovorne osobe u Rudniku soli da omoguće drugi krug pregovaranja, istim to
obećao, te je početkom decembra 2020.godine od v.d. direktora Aziza Čačkovića kao
odgovorne osobe, rukovodjen ranijim dogovorom sa Bijedić Enverom, zatražio da isti iznađe
način i omogući provodjenje drugog kruga pregovaranja u kojem bi firma [email protected]
mogla dalje nastupiti, uz obećanje da će svoju cijenu sniziti u odnosu na ponudu Bugarske
firme, što je Aziz Čačković i učinio
pa je Komisija, po uputama Aziza Čačkovića, naknadno prihvatila dopunjenu
dokumentaciju firme Mining&Drilling kao validnu, iako je tenderska dokumentacija u
pogledu ocjene ponuda glasila na najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude, te iako
je ponuda Bugarske firme bila tehnički zadovoljavajuća i po cijeni najniža i nije imala bilo
kakav nedostatak u dokumentaciji, firmu Mining&Drilling nije isključila iz dalje
procedure, nego je Čačković Aziz,
radi dalje ocjene ispunjenosti uslova tendera oba ponudjača i radi uvida u tehničku i
kadrovsku opremljenost ponudjača, dana 30.11.2020.godine donio odluku o upućivanju
radnika na službeni put, koja odluka je predstavljala pravni osnov za sačinjavanje izvještaja
o utvrdjenom stanju kod firme Geops-Bolkan Drilling Services Ltd.Plovdin Bugarska, gdje
je u izvještaju Komisije od 09.12.2020.godine utvrdjeno da ista firma posjeduje svu tehničku
opremu i stručnu i osposobljenu radnu snagu potrebnu za izvršenje usluga u kontinuitetu, pa
nakon što je utvrdjeno i ispunjenje ovih uslova, Aziz Čačković
10
10
koristeći privremenu spriječenost za rad 3 izvršna direktora i to Okić Indire, Aldina Pašalica
i Šabović Almira, sve radi donošenja odluke Uprave o odobrenju drugog kruga
pregovaranja, na njihova mjesta privremeno imenovao Azru Poljić, Jasminu Kadrić te
Selmu Goletić, koje shodno zapisniku o primopredaji dužnosti, nisu imale ovlaštenje za
učešće u radu Uprave kod donošenja važnih odluka, nego samo za zastupanje izvršnih
direktora za tekuće poslove, da bi dana 11.12.2020. godine donio Odluku o davanju
posebnih ovlaštenja navedenim zamjenama izvršnih direktora te iste ovlastio da mogu
učestovati u radu Uprave i donositi valjane odluke, te je na 78. sjednici Uprave društva od
14.12.2020. godine, pod uticajem direktora Čačković Aziza, donesena odluka o prihvatanju
prijedloga komisije da se ide u pregovarački postupak, sa svim ponudjačima koje su
učestvovale u prvom krugu i pored činjenice da je samo bugarska firma bila kvalifikovana
za obavljanje poslova bušenja,
o čemu je upoznao i Amira Tursunovića, kao odgovorno lice Predsjednika Nadzornog
odbora, koji je, svjestan da neobavljanjem svojih službenih dužnosti drugom pribavlja kakvu
korist, što je i htio, postupajući suprotno odredbi člana 118, stav 1, tačka b) Statuta Društva
kojim je propisano da Nadzorni odbor nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog
karaktera, a koja Odluka o izboru najpovoljijeg ponudjača po objavljenom Tenderu svakako
jeste, te svjestan da je davanje takvih ovlaštenja v.d. direktora Čačkovića suprotno Pravilniku
o radnim odnosima, rukovodeći se ranijim kriminalnim planom i svojom ulogom kao
predsjednik Nadzornog odbora, pa i pored toga nije onemogućio v.d. direktora Čačkovića u
njegovoj namjeri da, suprotno Pravilniku o radu u Rudniku soli, licima koja su zamjenjivala
izvršne direktore dodijeli izvršna ovlaštenja kod donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg
ponudjača u postupku javne nabavke, bez koje odluke ne bi moglo doći do drugog kruga
pregovaranja kod izbora najpovoljnijeg ponudjača, čime su stvorene pretpostavke i
omogućeno dalje učešće društva Mining&Drilling u Tenderu i kasniji izbor iako su u toj fazi
morali biti isključeni iz dalje procedura izbora;
da bi;
Aziz Čačković prije otpočinjanja postupka drugog kruga pregovaranja, u cilju stvaranja
pretpostavki za konačni izbor firme Mining&Drilling kao najpovoljnijeg ponudjača, dana
22.12.2020.godine donio novu Odluku o upućivanju radnika na službeni put sa jasnom
uputom za dva člana Komisije i to Uljić Nermina i Fejzić Suada za potvrdjivanje
ispunjenosti svih uslova i od strane te firme, pa nakon što su isti dana 23.12.2020.godine,
zajedno sa trećim članom Komisije zaduženom za utvrdjenje ekonomskih uslova, izvršili
obilazak firme Mining&Drilling, svjesni da kao odgovorne osobe na osnovu ovlaštenja koja
su im dodijeljena Odlukom broj 02-20/20-6059 od 22.12.2020.godine, koja su se odnosila na
utvrdjivanje potrebnih uslova utvrdjenih u Tenderu od tog ponudjača, ne obavljaju svoje
službene dužnosti date navedenom odlukom, te firmi Mining&Drilling pribavljaju korist u
vidu omogućavanja daljeg učestvovanja u drugom krugu tendera što su i htjeli, u postupku
utvrdjivanja ispunjenosti materijalno tehničkih i kadrovskih potencijala za izvršenje budućeg
projektnog zadatka iz Tendera odnosno bušenja na istražno eksploatacionim bušotinama u
Rudniku soli, potvrdili da ta firma posjeduje cjelokupnu opremu i stručne i osposobljene
ljudske potencijale za izvodjenje takve vrste radova, iako na terenu nisu pronašli niti
potrebnu cjelokupnu opremu niti uposlenike za realizaciju takvog zadatka, jer je pravno
lice Mining&Drilling u to vrijeme imalo samo jednog zaposlenika od potrebnih najmanje
17 za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa, dovodeći u zabludu ostale članove
Komisije za provodjenje tendera kod predlaganja najpovoljnijeg ponudjača;
nakon čega su u drugom krugu pregovaranja
11
11
Mujkić Atif i Dženan, po uputama Asmira Hasića te Bijedić Envera i Čačković Aziza,
shvativši da drugačije ne mogu biti izabrani kao najpovoljniji ponudjači i da ne mogu ostvariti
dobit u razlici cijene od cca 1,9 miliona KM, svoju ponudu umanjili na iznos od 4.630.752,00
(bez PDV-a) KM, što predstavlja umanjenje od cca 3 miliona KM u odnosu na prvobitnu
ponudu, dok je Bugarska firma svoju ponudu umanjila na iznos 5.585.046,46 KM (bez PDVa), nakon čega je firmi Mining&Drilling dana 18.01.2021.godine dodijeljen ugovor za
izvodjenje radova bušenja i opremanja istražno-eksploatacionih bušotina na ležištu kamene
soli Tetima i koji je potpisan dana 12.02.2021.godine na koji način je Mujkić Atifu i Dženanu
te pravnom licu Mining&Drilling pribavljena korist u vidu izbora najpovojnijeg ponudjača za
istražno-eksploatacione bušotine u Rudniku soli Tuzla
Dakle,
Bijedić Enver udružio više osoba u cilju činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u
Federaciji, a za takvo udruživanje radi činjenja pojedinih krivičnih djela nije propisano
posebno kažnjavanje, te koristeći svoj društveni i drugi uticajni položaj posredovao da
odgovorna osoba u instituciji u Federaciji izvrši neku radnju
Mujkić Atif i Mujkić Dženan umišljajno podstrekli drugoga na izvršenje krivičnih djela;
Amir Tursunović postao članom udruženja u cilju činjenja krivičnih djela propisanih
zakonom u Federaciji a za takvo udruživanje radi činjenja pojedinog krivičnog djela nije
propisana posebna kazna, te kao odgovorna osoba ne obavljanjem svojim službenih dužnosti
drugom pribavio kakvu korist
Amir Sušić, postao članom udruženja u cilju činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u
Federaciji a za takvo udruživanje radi činjenja pojedinog krivičnog djela nije propisana
posebna kazna, te kao odgovorna osoba iskoristio svoj službeni položaj te drugom pokušao
pribaviti kakvu korist
Aziz Čačković postao članom udruženja u cilju činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u
Federaciji a za takvo udruživanje radi činjenja pojedinog krivičnog djela nije propisana
posebna kazna, te kao odgovorna osoba iskoristio svoj službeni položaj te drugom pribavio
kakvu korist
Asmir Hasić koristeći svoj službeni, društveni i drugi uticajni položaj posredovao da
odgovorna osoba u instituciji u Federaciji izvrši neku radnju;
Fejzić Suda i Uljić Nermin, postali članom udruženja u cilju činjenja krivičnih djela
propisanih zakonom u Federaciji a za takvo udruživanje radi činjenja pojedinog krivičnog
djela nije propisana posebna kazna, te kao odgovorne osobe ne obavljanjem svojim službenih
dužnosti drugom pribavili kakvu korist
Čime su počinili krivična djela i to:
Tuta
Posts: 7
Joined: 13 Jan 2022, 11:40

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by Tuta »

《《《《 Trlja ruke i mase dionicama sad ce one skociti hahhahaha samo hapsi lopoveee hehehe
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by panzer »

Da li bi opet došla nova ekipa.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/sda-nad ... /220210091

- jestel vi novi?
- jesmo
- gasi muziku....
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by panzer »

Trebali su krajem prošle godine ali su sačekali promjenu kantonalne vlasti.
Saziva se 39. vanredna Skupština društva “Rudnik soli Tuzla” d.d. Tuzla za 07.03.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Društva u Tuzli, ulica Tušanj 66

Za Skupštinu je predložen slijedeći Dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine
2.Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
3.Donošenje odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora u trajanju do 90 dana
4.Donošenje odluke o davanju predhodne saglasnosti Skupštine Društva na tekst Ugovora o utvrđivanju prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju pozicije predsjednika i člana Nadzornog odbora
belse
Posts: 28
Joined: 09 Dec 2021, 10:06

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by belse »

panzer wrote: 21 Feb 2022, 11:59 Trebali su krajem prošle godine ali su sačekali promjenu kantonalne vlasti.
Saziva se 39. vanredna Skupština društva “Rudnik soli Tuzla” d.d. Tuzla za 07.03.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Društva u Tuzli, ulica Tušanj 66

Za Skupštinu je predložen slijedeći Dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine
2.Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
3.Donošenje odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora u trajanju do 90 dana
4.Donošenje odluke o davanju predhodne saglasnosti Skupštine Društva na tekst Ugovora o utvrđivanju prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju pozicije predsjednika i člana Nadzornog odbora
Vjerovatno se Bijedićeva ekipa već začešljala
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by panzer »

Ne vjerujem da se onaj politikant može vratiti ali vidjet ćemo kome je rudnik obećan.
potisak
Posts: 72
Joined: 24 Dec 2019, 17:53

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by potisak »

panzer wrote: 22 Feb 2022, 11:20 Ne vjerujem da se onaj politikant može vratiti ali vidjet ćemo kome je rudnik obećan.
Politikantu je samo pokazano mjesto gdje pripada, jer to Bože, ne može on da krade, tako otvoreno, kao oni, pa se ne može vratiti. A rudnik je davno obećan Turcima, ne može za 1 KM, ali popraćeno pljačkom, ala FDS, može blizu knjigovodstvene (91,53 KM) i to im je zadnji talas, jer se očekuje za 8 mjeseci veliki pad vladajućih pljačkaša. A ako ne bude prodat sad, onda će se prodati u narednom periodu, ali puno poštenije gdje Turci neće moći tako jeftino kupiti, ili neće moći nikako kupiti. Tada cijena može ...
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by panzer »

Tuzlanski kanton u protekle dvije sedmice bio je bez uspostavljene izvršne vlasti, a nakon što je raniji saziv vlade na čelu sa SDP-ovim premijerom Kadrijom Hodžićem doživio svoj krah. Novu većinu SDA je okupio oko sebe, uz pomoć takozvanih "preletača".

Na osnovu dogovora predstavnika stranaka nove parlamentarne većine, SDA-u je uz mjesto premijera pripalo i čak šest ministarstva, a Socijaldemokratama BiH, DF-u i SBiH po dva resora.

Nakon današnjeg svečanog polaganja zakletve Suad Mustajbašić je postao ministar finansija, Ahmed Omerović ministar obrazovanja i nauke, Hajrudin Mehanović ministar unutrašnjih poslova, Zoran Blagojević ministar za boračka pitanja, Senada Dizdarević ministrica pravosuđa i uprave, a Edin Duraković ministar privrede. Svi oni su kadrovi SDA.
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by panzer »

Ima li kakve šanse da ostali dioničari, mimo ove stranačke ekipe, imaju bar jednog svog predstavnika?
O B A V J E Š T E NJ E
O OTKAZIVANJU 39. VANREDNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA
Otkazuje se 39. (tridesetdeveta) vanredna Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI
''TUZLA'' TUZLA, sazvana za dan 07.03.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 09:00 sati,
u prostorijama „Male sale“ Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, ulica Tušanj broj 66., Tuzla, za
koju je Obavještenje o sazivanju objavljeno dana 19.02.2022. godine u dnevnim novinama
“Dnevni avaz”, radi nepostojanja uslova za održavanje iste.
slavuj
Posts: 1691
Joined: 19 Sep 2013, 11:29

Re: Rudnik Soli Tuzla

Post by slavuj »

Nema sanse da udje neko u NO pored Hrvica.Solana je poalije drzave,najveci diinicar.
Jedino ako Hrvici to mjesto prepuste nekom iz prijateljskog im tabora.A to je najlosija varijanta.
Post Reply