Aluminij dd Mostar

beka26
Posts: 250
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Aluminij dd Mostar

Post by beka26 » 04 Feb 2020, 12:39

Samo vlasnik (ili onaj koga vlasnik ovlasti pismeno) može dati svoje vlasništvo u zakup. Ovde vlada može dat ono što ima, a to je 44 posto.

panzer
Posts: 7119
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Aluminij dd Mostar

Post by panzer » 06 Apr 2020, 15:25

Šta su ponudili, šta je prihvaćeno?Skupština dioničara Aluminija d.d. Mostar na izvanrednoj je sjednici prihvatila ponudu kinesko-izraelske Abraham grupe o najmu pogona mostarske tvrtke.


Ponovno pokretanje proizvodnje odvijat će se u etapama, a planirano je da se prvo krene s pogonom ljevaonice gdje bi se na posao trebalo vratiti oko 200 radnika.

"Odradili smo prvu trećinu posla, a vjerujem da će svi na koncu biti sretni kada dođe do finalne trećine u kojoj bi se trebala pokrenuti proizvodnja. Nadam se da će to biti u što skorije vrijeme", izjavio je nakon sjednice skupštine predsjednik Nadzornog odbora Aluminija Zdenko Klepić.

Ponudu Abraham grupe na skupštini dioničara podržala je i Vlada Federacije BiH, čiji je opunomoćenik Stipo Buljan izjavio kako se nada da će sve strane ispoštovati postignuti sporazum i da će se proizvodnja pokrenuti što je prije moguće.

"Nadam se da će obje strane ispoštovati ono što je potpisano. Važno je da se provjere svi aneksi i da se utvrdi stanje kakvo zaista i jeste", kazao je Buljan.

Predstavnik malih dioničara Zlatko Topić glasao je protiv ponuđenog sporazuma. Po njegovim riječima, Aluminij je ovim činom poklonjen lobijima, a država je izgubila pola milijarde maraka. Najavio je i podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih.

beka26
Posts: 250
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Aluminij dd Mostar

Post by beka26 » 06 Apr 2020, 20:11

Kako tvrdi Al jazira vlada je potpisala ugovor gdje aluminij in. Ima pravo preče kupnje i da ne odgovara za dugove firmama
koje su u vlasništvu države. Bar sam ja tako shvatio.
Last edited by beka26 on 06 Apr 2020, 22:19, edited 1 time in total.

Damirko
Posts: 477
Joined: 12 Mar 2010, 07:12

Re: Aluminij dd Mostar

Post by Damirko » 06 Apr 2020, 22:08

Vlada 44,16% + Vlada RH 12%. =
http://indikator.ba/Vijest.aspxp=1&id=2 ... j+saradnji+

Misim, kada sam prije par dana na ZIF pitao za vezu Herbos i Aluminij, pojavila se vijesti da je Čović dao "zeleno svjetlo". Prema tome, šta ti ima neko pojašnjavati šta su dogovorili i koje su obaveze. Čović dogovorio i tačka.

PS dakako uz amin sa zelene strane

beka26
Posts: 250
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Aluminij dd Mostar

Post by beka26 » 06 Apr 2020, 22:23

Clanak 13
Partner 6e imati pravo da se, u bilo koje vrijeme za vriieme trajanja zakupa, obrati Aluminiiu u cilju stjecanja
vlasniStva na imovini, dijelu imovine Aluminija, ili nekog drugog prava, a Aluminij se obvezuje da 6e stupiti u
pregovore s Partnerom, u sludaju da postoji volja da se zakliuii kupoprodajni ugovor ili bilo kakav drugi ugovor s
ciljem postizanja dogovora oko eventualne kupoprodaje imovine ili dilela imovine Aluminija ili nekog drugog
prava.
U sluiaju da se Aluminiju obrate tre6e osobe radi zakupa, najma, kupovine ili bilo kakvog drugog otuclenia bilo kojeg
dijela imovine Aluminija koja nije data Partneru u zakup [proizvodnja i prerada aluminiia] tj. proizvodnih pogona i
njima pripadaju6ih pokretnih ili nepokretnih sWari, Aluminij se obvezuje odmah obaviiestiti Partnera i ponuditi
Partneru, shodno pravu prvenstva koje Partner ima, mogu6nost zakupa, naima kupovine pod istim uvietima kao i
treiim osobama

Clanak 14
Ugovorne strane saglasno utvrcluju da, sve dokje ovaj Ugovor ili bilo koje njegovo produZenle na snazi, a najduZe
do 30 ftridesetJ godina, Partner moZe nezavisno pristupiti svim nevladinim povjeriocima Aluminila i izmiriti prema
njima dug izravno.
Ugovorne strane saglasno utvrduju da, Partner ima pravo da nezavisno od Aluminija izmiri dug koji Aluminij ima
prema nevladinom povjeriocu, a koji povjerilac u javnim registrima ima registrovano zaloZno pravo na imovini
Aluminija. Ukoliko takav dug bude otplaien i pov)erilac vi5e nema potraZivanja prema Aluminiju, Partner ie postati
novi povjerilac Aluminila iz osnova tog potraZivanja i pripada jtteg zaloinog prava. Partner 6e imati mogudnost
koriStenja svih prava koja mu temeljem primjenjivih propisa pripadaju kao novom povjeriocu i zaloinom
povjeriocu Aluminija

Post Reply